LogoSVĚŘENSKÝ FOND

Cesta k ochraně osobního i rodinného bohatství

Vaše bohatství se neměří pouze čísly, nýbrž je pro vás a vaši rodinu mimořádnou příležitostí k vyjádření vašich hodnot a životního postoje.

Naše služby

Naše služby

Poradenství

Pomůžeme Vám ujasnit si své priority a objektivně posoudit, zda je svěřenský fond pro Vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Vyhodnotíme všechna rizika, výhody i náklady související se založením a případnou správou Vašeho svěřenského fondu. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že svěřenský fond bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.

Založení

Náš tým specialistů vytvoří na základě Vašich priorit statut fondu, který odráží Vaši filozofii a sladí strategii svěřenského fondu s Vašimi osobními hodnotami i cíli. Po odsouhlasení statutu za Vás převezmeme odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

Správa

Profesionální správce zajistí Vašemu svěřenskému fondu a majetku, který tvoří jeho podstatu, nejvyšší dostupnou péči. Jeho úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře, řídit všechny procesy, komunikovat s protektorem a naplňovat vůli zakladatele, která je zakotvena ve statutu fondu.

Dohled

Poskytneme Vám kvalifikovaný dohled nad činností svěřenského správce. Kontrola všech úkonů svěřenského správce a dodržování statutu fondu probíhá prostřednictvím investičního výboru tzv. Protektora. Tímto získáte jistotu, že projev Vaší vůle a účel vzniku svěřenského fondu bude vždy naplněn.

Přínosy
využívání
svěřenského
fondu

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.
Žijeme v době plné protichůdných zájmů a Vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení Vaší vůle. Dosažení Vašeho záměru nemusí být proto v dnešním právně náročném prostředí jednoduché. Svěřenský fond je velmi efektní řešení pro uskutečnění Vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.
K naplnění osobních nebo firemních cílů Vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem Vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou Vaše cíle bezezbytku naplněny.
Téměř 76% zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu finančního bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou připravenost i péči o ty, na kterých Vám záleží.
Ochrana soukromí vlastníka se v současném evropském prostředí zcela vytrácí. U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky tomu je identita zakladatele skryta. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli, nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou, je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Nedostupnost informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí a pohodlí.
Dle platné české legislativy je osoba, která přijala pověření k plné správě cizího majetku zodpovědná za špatné rozhodnutí, v jehož důsledku poklesne hodnota majetku. Pokud se tedy rozhodnete vykonávat tuto funkci, a to i s patřičnou kvalifikací, můžete svěřený majetek i sebe vystavovat riziku postihu. Přenos odpovědnosti lze řešit založením svěřenského fondu a využitím služeb profesionálního správce, který zajistí svěřenskému fondu nejvyšší odbornou péči. Odpovědnost za pozitivní vývoj jeho majetkové podstaty i řízení fondu je díky tomu přenesena z osoby zakladatele na určeného správce.
V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojená s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí Vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

Zeptejte se nás

Chcete se dozvědět o svěřenských fondech více?
Kontaktujte nás a využijte první hodinovou konzultaci zdarma.

Buďte s námi v kontaktu

Zadejte Vaši e-mailovou adresu
a dostávejte nejnovější informace.

Máte otázky
Zavolejte nám!

+420 777 09 09 44

Máte otázky
Pište nám!

office@svsp.cz

Svěřenská správaSvěřenská správa s.r.o. | Bělehradská 10/79 | Praha 2 120 00
office@svsp.cz | +420 777 09 09 44