LogoSvěřenský fond

Posuňte ochranu a správu svého majetku na vyšší úroveň.

Co je svěřenský fond

Definice svěřenského fondu

Svěřenský fond je forma správy jakéhokoliv majetku, který se vytváří jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“, a stává se majetkem anonymním - samostatným. Zakladatel svěřenského fondu si určí svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat, avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu, tzv. „statutu“, pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, avšak s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat. Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

Historie svěřenského fondu

Svět

Svěřenský fond je ve světě tradičním a velmi rozšířeným způsobem ochrany a správy majetku. Jeho různé podoby (trusty, fiducie, treuhand) jsou napříč kontinenty běžně využívány už více než dva tisíce let. Jedná se původně o řecký institut, který se plně rozvinul až v Anglii, kam se dostal v období římské kolonizace prostřednictvím římského práva. Za nejstaršího možného předchůdce anglosaského trustu lze považovat entail, jehož cílem byla nezcizitelnost nemovitostí tak, aby byly drženy mezigeneračně v rodinných kruzích co nejdéle. V anglosaském právu byl entail zakotven od roku 1286, ale v průběhu 16. století se objevil institut use of land , který byl postupně plně nahrazen současným institutem Trust. Trust je v současné době využíván i v řadě kontinentálních zemí, k čemuž napomohla Haagská konvence z 1. července 1985.
Ta umožňuje zakladateli trustu s rezidentstvím v jednom z členských státu, který nemá vlastní právní úpravu trustu, jeho zřízení podle jím vybraného jiného práva. V současné době byla Haagská konvence mimo evropské státy ratifikována Austrálií a Kanadou.

Evropa

Vzhledem k tomu, že trust pochází z Velké Británie, která se řídí anglosaským právním řádem, zavádění tohoto institutu v evropských státech vyznačující se jinou, a to kontinentální právní kulturou, bylo zdlouhavé a komplikované. Významnou roli v zemích kontinentálního práva sehrála Haagská úmluva, která dokáže principy fungování svěřenských fondů pro jiný právní systém popsat, a tím jejich vznik uznat. Konvence nezavádí úpravu trustu do vnitrostátního práva států, které tento institut neznají, ale pouze umožňuje zakladateli trustu s rezidentstvím v jednom s členských států zřídit trust podle cizího práva. Jako první z evropských států zavedlo právo trustu do svého právního řádu Lichtenštejnsko, a to v roce 1926. V Evropě byla konvence dosud ratifikována Itálií, Lucemburskem, Monakem, Maltou, Holandskem, Švýcarskem a Velkou Británií.

Česká republika

Svěřenský fond není českému právnímu řádu neznámý. Úpravu svěřenství nalezneme již v rakouském občanském zákoníku z roku 1811. Na území naší země bylo svěřenství hojně využíváno až do 2. července 1924, kdy byl tento institut zrušen a postupně zcela utlumen. Díky tomuto kroku došlo k jeho vymizení z české právní úpravy i povědomí laické veřejnosti po několik generací. Ke znovuzavedení institutu svěřenského fondu do českého právního řádu došlo rekodifikací občanského zákoníku dne 1.1.2014 Zákon č. 89/2012 sb. Vzhledem ke kontinentální právní tradici ČR byl předlohou pro zavedení svěřenského fondu občanský zákoník (Civil Code of Quebec) kanadské provincie Quebec, která má tento právní instrument úspěšně zavedený od 1.ledna 1994. V současné době dochází v ČR k postupnému objevování a seznamování se s institutem svěřenského fondu u odborné i laické veřejnosti.

Přínosy
využívání
svěřenského
fondu

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.
Žijeme v době plné protichůdných zájmů a Vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení Vaší vůle. Dosažení Vašeho záměru nemusí být proto v dnešním právně náročném prostředí jednoduché. Svěřenský fond je velmi efektní řešení pro uskutečnění Vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.
K naplnění osobních nebo firemních cílů Vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem Vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou Vaše cíle bezezbytku naplněny.
Téměř 76% zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu finančního bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou připravenost i péči o ty, na kterých Vám záleží.
Ochrana soukromí vlastníka se v současném evropském prostředí zcela vytrácí. U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky tomu je identita zakladatele skryta. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli, nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou, je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Nedostupnost informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí a pohodlí.
Dle platné české legislativy je osoba, která přijala pověření k plné správě cizího majetku zodpovědná za špatné rozhodnutí, v jehož důsledku poklesne hodnota majetku. Pokud se tedy rozhodnete vykonávat tuto funkci, a to i s patřičnou kvalifikací, můžete svěřený majetek i sebe vystavovat riziku postihu. Přenos odpovědnosti lze řešit založením svěřenského fondu a využitím služeb profesionálního správce, který zajistí svěřenskému fondu nejvyšší odbornou péči. Odpovědnost za pozitivní vývoj jeho majetkové podstaty i řízení fondu je díky tomu přenesena z osoby zakladatele na určeného správce.
V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojená s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí Vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

PROČ ZALOŽIT SVĚŘENSKÝ FOND

Fyzická osoba

 • Zajištění sebe a svých blízkých
 • Finanční zabezpečení v penzi
 • Ochrana náhle nabytého majetku před
  lehkovážným nakládáním
 • Ochrana majetku před exekucí
 • Charitativní účely
 • Ukrytí identity zakladatele
 • Ochrana zájmů a životních potřeb
  obmyšlených osob
 • Vytvoření ekonomické základny
 • Užívání plodů, užitků nebo výnosů
  obmyšleným osobám

Rodina

 • Mezigenerační transfer a uchování majetku
 • Ochrana dědictví
 • Péče o zestárlé rodiče
 • Zamezení neuvážlivého
  a rozmařilého utrácení peněz
 • Hmotné zabezpečení nezletilých,
  studujících nebo marnotratných dětí
 • Skrytí vlastnictví a původ jakéhokoliv
  vyčleněného majetku
 • Udržení celistvosti majetku a ochrana
  rodinného jmění

Právnická osoba

 • Zajištění správy právnické osoby
 • Rozdělení majetku mezi společníky
  nebo jiné osoby
 • Alternativa k zaměstnaneckým
  benefitům
 • Způsob vyplácení zaměstnaneckých
  bonusů
 • Zajištění veřejně prospěšné činnosti
 • Ochrana před insolvenčním řízením
 • Zachování anonymity vlastnických
  struktur obchodních společností

Buďte s námi v kontaktu

Zadejte Vaši e-mailovou adresu
a dostávejte nejnovější informace.

Máte otázky
Zavolejte nám!

+420 777 09 09 44

Máte otázky
Pište nám!

office@svsp.cz

Svěřenská správaSvěřenská správa s.r.o. | Bělehradská 10/79 | Praha 2 120 00
office@svsp.cz | +420 777 09 09 44