777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Chci založit svěřenský fond. Jak na to?

Svěřenské fondy pomáhají při řešení konkrétních životních situací. Ochraňují majetek i zájmy, zajišťují diskrétnost vlastnictví, omezují rizika nebo pomáhají dosáhnout cílů. Protože se svěřenské fondy řídí statutem, který upravuje jejich fungování, jsou vždy jedinečné. Zvažujete založení svěřenského fondu? Jaký by měl být první krok a co vše vás čeká?

Svěřenské fondy pomáhají při řešení konkrétních životních situací. Ochraňují majetek i zájmy, zajišťují diskrétnost vlastnictví, omezují rizika nebo pomáhají dosáhnout cílů. Protože se svěřenské fondy řídí statutem, který upravuje jejich fungování, jsou vždy jedinečné. Zvažujete založení svěřenského fondu? Jaký by měl být první krok a co vše vás čeká?

Svěřenský fond je speciální typ entity, která je držitelem majetku ke stanovenému účelu nebo ve prospěch jiné osoby, organizace či skupiny. Existují různé typy svěřenských fondů, které odlišuje účel jejich vzniku nebo použití. Co svěřenské fondy spojuje je, že pokaždé mají tři důležité strany.


Svěřenský fond naplňuje vůli zakladatele

Když byl institut svěřenských fondů zaveden do českého právního řádu, lidé získali možnost řešit situace, na které zákon nepamatoval. Svěřenské fondy naplňují jejich vůli, a to bez ovlivňování nebo zásahu státu. Příkladem jsou situace, kdy zákon sám o sobě nemůže nabídnout vhodné řešení. Je nutné podotknout, že svěřenské fondy nejsou záležitostí horních deseti tisíc, ale prostřednictvím konkrétně formulovaného statutu je lze aplikovat skutečně na různé životní situace, příkladem je i správa výživného k tvorbě úspor.

Protože statut svěřenského fondu upravuje nakládání s vyčleněným majetkem vždy individuálně, je i každý trust ze své podstaty jedinečný. Svěřenské fondy jsou nejčastěji spojovány s předáváním firmy, zvlášť pokud její zakladatel nemá vhodné nástupce. Použití svěřenských fondů je ale mnohem širší. Tady je několik příkladů.


Přečtěte si: Češi objevují kouzlo svěřenských fondů

Konzultujte, než svěřenský fond založíte

Konzultujte. To je první pravidlo, kterého byste se měli držet, pokud zvažujete založení svěřenské fondu. Najděte si svěřenského poradce nebo správce, který s vámi projde váš záměr a pomůže vám ujednotit si myšlenky a rozhodnout se, zda je založení trustu tím správným řešením vaší životní situace.

Přečtěte si: Jak vybrat toho nejlepšího svěřenského správce?

Pokud dojdete k závěru, že svěřenský fond budete zakládat, vyvstane potřeba podrobné a hluboké analýzy vašich požadavků. To je důležité proto, aby bylo možné fond nastavit podle vašeho přání. V závislosti na druhu majetku může být nutné vypracovat na vybrané položky majetku znalecké posudky, a to především v souvislosti s veřejnoprávními povinnostmi.

Uvedeme příklad. Dejme tomu, že úkolem svěřenského fondu bude po jeho založení koupit nemovitost. V takovém případě je třeba znalecký posudek, protože daň z nabytí nemovité věci bude vyčíslovat a odvádět správce. Znalecký posudek je třeba i ve chvíli, kdy má fond nabýt majetek bezúplatně jinak než vyčleněním. Je možné, že znalecký posudek či jiné podobné zkoumání bude vyžadovat také pojišťovna, pokud bude správce sjednávat pojistnou smlouvu.


Budete potřebovat bankovní účet

Myslete na to, a poradce nebo správce svěřenského fondu vás na to určitě upozorní, že každý svěřenský fond potřebuje bankovní účet, na němž budou probíhat bezhotovostní platby. Bankovní účet může založit správce buď na svou osobu a od osobního majetku jej oddělit evidenčně, nebo může účet založit přímo pro svěřenský fond. Záleží na konkrétní situaci i možnostech vybrané banky.


Připravte statut svěřenského fondu

Když jsou informace a podklady pohromadě a ujasnili jste si záměry založení svěřenského fondu, jeho účel a další parametry, můžete společně se svěřenským správcem nebo poradcem začít pracovat na základní právní dokumentaci, tedy na statutu a smlouvě se správcem. Může se jednat o jediný dokument, který obsáhne vše, ale obvykle je vhodné vytvořit minimálně dva samostatné dokumenty.

Protože ke statutu mohou mít přístup i další osoby, obvykle se v něm ponechávají pravidla, která se správy vyčleněného majetku týkají dlouhodobě. Odborníci někdy hovoří o „rodinné ústavě“. Do samostatné smlouvy se správcem naopak patří úprava, která umožňuje flexibilnější změny a má zůstat anonymní.


Navštivte notáře

Pro statut je předepsána forma veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Vždy ale záleží na obsahu a struktuře založení svěřenského fondu jako celku. Příkladem je situace, kdy zakladatel svěřenského fondu současně mění i korporátní dokumentaci společnosti, v níž byl zatím jediným vlastníkem. Zvažte společně se svým poradcem, zda forma notářského zápisu nebude vhodná i v případě, kdy není vyžadována zákonem.

Přinejmenším je dobré požádat notáře o ověření podpisů. Vyhnete se tak budoucím pochybnostem o tom, kdy dokument vznikl. Notářský zápis současně vyloučí i pochybnosti o obsahu dokumentu, jehož stejnopis si uchovává i notář.

A ještě jeden tip z praxe. Dokumenty, které budete sepisovat formou notářského zápisu, je vhodné s notářem konzultovat předem, předejdete tak případným nedorozuměním nebo zdržením na samotném jednání.


Vytvořte další právní dokumentaci

Při vzniku svěřenského fondu se nevyhnete sepsání dalších právních dokumentů, které již ale nemusí mít „notářskou formu“. Příkladem je vlastní smlouva o svěření majetku správci nebo protokoly o tom, že správce majetek převzal. Nutný může být i souhlas manželky nebo manžele zakladatele s vyčleněním majetku do fondu.


Předejte majetek správci pod správu

Majetek přebírá správce svěřenského fondu po jeho vzniku a na základě smlouvy se zakladatelem. Jak už jsme zmínili, smlouva může být součástí statutu, stejně tak může být vyhotovena samostatně. To je žádoucí v případě, kdy se smlouva předkládá orgánu, jenž vede veřejný seznam nebo rejstřík (typicky katastr nemovitostí nebo obchodní rejstřík). Takové smlouvy jsou totiž snadněji či obtížněji dostupné veřejnosti, například smlouvu o převodu nemovitostí si může vyžádat každý bez omezení.

K samotnému předání majetku správci, například předání nemovitosti nebo převodu peněz, dochází až po vyhotovení dokumentace. Vhodné je pořídit o předání protokol, který pravděpodobně bude požadovat i sám správce.

Dočetli jste až sem a teď už víte, co obnáší založení svěřenského fondu, a také to, že důležitý je výběr svěřenského poradce nebo správce, který vás založením trustu povede a bude majetek spravovat jako řádný hospodář. 

Autor: Svěřenská správa s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Související články

————   House of Trust   ————