Co je rodinný svěřenský fond a proč byste o něm měli uvažovat.

Rodina představuje největší zdroj radosti v životě a je motivací pro finanční úspěch rodičů a hledání bezpečí. Zatímco více než šest z deseti respondentů studie společnosti Svěřenská správa s.r.o. říká, že jejich životní poslání je zachování dědictví pro další generace, tak ale pouze jeden z pěti oslovených rodičů souhlasí s tím, že by jejich děti zvládli náhle nabyté bohatství.

Rodina představuje největší zdroj radosti v životě a je motivací pro finanční úspěch rodičů a hledání bezpečí. Zatímco více než šest z deseti respondentů studie společnosti Svěřenská správa s.r.o. říká, že jejich životní poslání je zachování dědictví pro další generace, tak ale pouze jeden z pěti oslovených rodičů souhlasí s tím, že by jejich děti zvládly náhle nabyté bohatství.

Jaké může být řešení?

Rodinný svěřenský fond, kdy hlavní motivací rodin po celém světě pro jeho zakládání je bezpečný mezigenerační transfer majetku a jeho zachování pro další generace. Téměř 76% dotazovaných uvedlo jako hlavní důvod založení rodinného svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni.

Co je rodinný svěřenský fond?

Rodinný svěřenský fond je jednoduše řečeno forma právní entity, která byla založena k prospěchu rodiny nebo některých vybraných členů. Specifikem tohoto institutu je, že nemá právní subjektivitu, což znamená, že rodinný svěřenský fond vlastní sám sebe. Podstatou je, že rodina nebo její členové vyčlení do tohoto rodinného svěřenského fondu majetek, čímž se vzdávají veškerých vlastnických práv, ale užitky, výnosy nebo plody plynoucí z tohoto majetku mohou dále využívat, a to dle pravidel, které si sami stanoví v zakladatelské listině, tzv. statutu fondu.

Do rodinného svěřenského fondu lze vyčlenit libovolný již existující majetek nebo i majetek, který ještě neexistuje a v budoucnu jej rodina teprve nabude. Může se jednat např. o nemovitost, peníze, rodinnou firmu, ale i práva na patent nebo nárok na příjem plynoucí z autorských práv. Tedy vše, co má pro rodinu nebo její členy hodnotu, kterou chtějí ochránit, dále využívat a případně zachovat i pro budoucí generace.

„Rodina a dědictví dávají životu smysl“

Rodinný svěřenský fond může založit člen rodiny za svého života, nebo může vzniknout jeho úmrtím podle toho, zda chce, aby rodina využívala užitky majetku, který tvoří podstatu fondu, už za jeho života, nebo až po jeho skonu. Proto ho lze využívat i jako alternativu závěti nebo dědictví.

V jakých případech můžete rodinný svěřenský fond využít?

Jednou z nejcennějších vlastností rodinných svěřenských fondů je jejich flexibilita. Díky tomu může rodina velmi účinně řešit rozličné situace, jako je ochrana majetku před věřiteli, lehkovážným nakládáním, marnotratnými dětmi, podpora vybraných členů rodiny nebo plánování nástupnictví.

K čemu lze rodinný svěřenský fond využít:

Potomci i příbuzní mají neopomenutelné právo na podíl z pozůstalosti, a to i v případech, kdy rodinné vztahy už dávno nefungují. Český právní řád v tomto směru nenabízí mnoho možností a zákonné důvody, které by umožnily vydědění, nelze ve většině případů prokázat. Rodinný svěřenský fond nabízí velmi efektivní řešení, protože majetek vyčleněný do fondu přestává být ve vlastnictví toho, kdo jej do fondu vložil, a náleží výhradně určené osobě, tzv. Beneficientovi. To i v případě, kdy není v žádném příbuzenském vztahu k zakladateli fondu. Tento koncept se často využívá i v případě zamezení dědického nároku u dětí z předchozího manželství, kde je absence vztahu s rodičem.

Někteří rodiče mají stále značné obavy o připravenost svých dětí na finanční bohatství. Studie dokazují, že neuvážlivé a rozmařilé utrácení peněz jsou důvody ztráty rodinného jmění již ve druhé nebo třetí generaci. Součástí procesu založení rodinného svěřenského fondu může být definování rodinného poslání. Toto prohlášení může být členům rodiny oporou při vyjasňování společných hodnot a stanovení cílů. Díky rodinnému svěřenskému fondu může rodina mnohem lépe sledovat společné cíle všech jejich členů a vytvořit tak strategický mezigenerační plán. Všichni členové rodiny se tak můžou podílet na rozhodnutích souvisejících se správou rodinného majetku a sdílet odpovědnost za společná rozhodnutí. Jedná se o proces pozitivního formování a přípravy potomků na uvědomělou správu rodinného jmění.

Ve skutečnosti jen o něco málo než třetina rodičů má plně přepsán rodinný majetek na jejich děti. Hlavním důvodem je přesvědčení, že jejich děti nejsou dost staré nebo vyzrálé. Také u nich panují obavy z negativních dopadů na pracovní morálku dětí a vpád okolí do rodinného soukromí. Pouze 16% rodičů věří, že jejich děti budou dosahovat stejné výše finančního úspěchu, a jsou schopni spravovat rodinné jmění tak, jak to dokázali oni sami. Rodinný svěřenský fond pomáhá k udržení celistvosti majetku, k jehož rozdrobení by mohlo dojít vlivem rozdílných názorů a ekonomických zájmů uvnitř rodiny.

Poslední roky jsme v Evropském prostoru svědky vytrácení soukromí. U rodinného svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky tomu je identita zakladatele i obmyšlených členů rodiny skryta. V případě snah o zmocnění rodinného majetku věřiteli nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou, je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Tohoto faktu lze využít i při diskrétním transferu majetku nebo distribuci výnosů v rámci rodiny i mimo ni, např. směrem k bývalému partnerovi nebo dětem z prvního manželství.  Nedostupnost informací o majetkových poměrech rodiny nebo zakladatele jim přináší větší bezpečí a pohodlí.

Hmotné zabezpečení nezletilých dětí, nemohoucích členů rodiny nebo péče o zestárlé rodiče. Toto vše může být motivací k založení rodinného svěřenského fondu, který svou úlohu může plnit díky profesionálnímu správci automaticky i bez angažování jakéhokoliv člena rodiny. Statut fondu může zcela přesně popisovat situace hmotné nouze nebo tragické události, za kterých vzniká členům rodiny nárok na finanční zabezpečení.Rodinný svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých zakladateli fondu záleží v průběhu celého jejich života.
 

  „Vaše bohatství se neměří pouze čísly, ale je pro Vás a Vaši rodinu mimořádnou příležitostí
k vyjádření Vašich hodnot a životního postoje.“

Jaké jsou náklady a rizika využívání rodinného svěřenského fondu? 

Většina rodinných svěřenských fondů prochází třemi fázemi svého života. Se založením, průběhem a zánikem fondu souvisí náklady, jejichž výše se odvíjí od typu a hodnoty vyčleněného majetku. V případě založení rodinného svěřenského fondu, do kterého se vyčlení nemovitost v hodnotě tři miliony korun, je na samotný akt založení potřeba přibližně částka 50.000 Kč. V této částce jsou započítány služby odborného i právního poradenství ve vztahu k založení, správě a majetku svěřenského fondu, evidence u rejstříkového soudu, registrace na finančním úřadu a komunikace s orgány dohledu. Dále je nutné počítat s náklady za sepsání zakladatelské listiny, tzv. statutu fondu dle notářského tarifu, za znalecký posudek a zápis do katastru nemovitostí, který souvisí s převodem nemovitosti. Nelze opomenout ani provozní náklady fondu, kam můžeme zařadit daňové povinnosti ve vztahu k vyčleněnému majetku nebo beneficientům a v případě využití profesionálního správce jeho odměnu. Rodinný svěřenský fond sice nemá právní subjektivitu, ale správce daně mu přiděluje daňové identifikační číslo. Z tohoto titulu na něj daňový řád nahlíží jako na poplatníka daně z příjmu právnických osob se všemi povinnostmi. Díky tomuto faktu se jeví některé případy použití rodinných svěřenských fondů v ČR jako nevýhodné a před samotným založením je nutné samotný účel, fond i vyčleněný majetek vystavit celkové analýze daňových nákladů.

Závěrem
založení a správu rodinného svěřenského fondu můžete realizovat vlastními silami nebo využit profesionálního administrátora, popřípadě správce svěřenských fondů. V případě zakládání rodinného svěřenského fondu vlastními silami si musíte být jistí, že v procesu tvorby nebo správy fondu nebudete chybovat. Z podstaty své role je totiž správce rodinného svěřenského fondu odpovědný za rozmnožování majetku, a pokud by se dopustil i neúmyslného pochybení, tak nenávratné škody na vyčleněném majetku ho mohou vystavit postihu za chybné rozhodnutí nebo překročení jeho působnosti.

Z tohoto důvodu doporučujeme využít služeb profesionálního svěřenského správce a zapojit ho do celého procesu tvorby statutu fondu, založení i následné správy. Pomůže vám ujasnit si priority a objektivně posoudit, zda je rodinný svěřenský fond pro vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Na základě vašich priorit vám připraví statut fondu, který odráží filozofii vaší rodiny a sladí strategii svěřenského fondu s hodnotami i dlouhodobými cíli. Po odsouhlasení statutu za vás převezmeme odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

Náklady za založení, a případnou správu rodinného svěřenského fondu se vám sice zvýší, ale získáte tím kvalifikovanou péči a jistotu, že účel vašeho rodinného svěřenského fondu bude bezezbytku naplněn.  Při správné volbě účelu i nastavení statutu je rodinný svěřenský fondu nenahraditelným nástrojem při plánování a správě rodinného jmění.  A o toto přece u rodinných svěřenských fondů jde. Vytvořit trvalou hodnotu, která vám bude poskytovat jistotu nejenom dnes, ale bude i základem dědictví budoucích generací. 

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací!

Autor: Pavel Kolář – člen kontrolního výboru | Svěřenská správa s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter