LogoPublikujeme

Vyplatí se svěřenský fond z pohledu daní?

10 min.9. 3. 2016

Svěřenský fond podle nového občanského zákoníku v ČR, na rozdíl od některých zahraničních úprav, není žádným daňovým rájem. Jeho daňové zatížení je vůči jiným formám správy majetku přinejlepším neutrální. Transakce v souvislosti se svěřenským fondem se mohou týkat v podstatě všech druhů existujících daní. Na svěřenský fond také plně dopadají povinnosti zákona o účetnictví.

Vedení účetnictví

Svěřenský fond je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, stejně jako například právnické osoby, nebo investiční fondy. Má proto povinnost vést plnohodnotné podvojné účetnictví a ve vymezených případech také ověřovat účetní závěrku auditorem. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a plnění ostatních povinností, odpovídá svěřenský správce.

Daň z příjmu

Daň z příjmů a účetní povinnosti ovlivňují život všech svěřenských fondů. Jednotlivé transakce a jejich zdanění můžeme rozdělit do několika kategorií.

 • Příjmy svěřenského fondu

  Nezdanitelné jsou příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou, nebo pořízením pro případ smrti. Tyto příjmy nejsou předmětem daně z příjmů. Všechny ostatní příjmy svěřenského fondu jsou zdanitelné. Svěřenský fond jako poplatník daně z příjmu právnických osob daní své příjmy (přesněji řečeno zisky) obdobně, jako například obchodní korporace, tedy sazbou 19%. Výše příjmu (zisku) ke zdanění se zjistí z účetnictví, které je povinen svěřenský fond vést obdobně jako obchodní korporace. Zjednodušeně tak můžeme říct, že příjem ve formě majetku, který se do svěřenského fondu vloží se nedaní a příjem, který svěřenský fond vydělá, se zdaní stejně, jako zisk z podnikání obchodní korporace.

 • Výplata obmyšlenému ze zisku svěřenského fondu.

  Všechny výplaty ze zisku svěřenského fondu po zdanění se při výplatě obmyšlenému zdaňují 15% srážkovou daní. Zákon o daních z příjmů navíc stanoví, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.

 • Výplata obmyšlenému z majetku vloženého do svěřenského fondu za života.

  Při zdanění výplaty obmyšlenému z majetku vloženého (tj. nikoli ze zisku) do svěřenského fondu jinak, než pořízením pro případ smrti je důležité, jaký je vztah mezi zakladatelem a obmyšleným. Taková výplata je od daně z příjmu osvobozena v případě, že vztah mezi zakladatelem a obmyšleným je příbuzenský v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Osvobození platí i v případě, že vůči zakladateli je obmyšlený ve vztahu osoby, se kterou žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. V případě, že vztah zakladatele a obmyšleného nezakládá nárok na osvobození, zdaňuje se takový příjem u fyzické osoby jako ostatní příjem dle §10 zákona o daních z příjmů, tj. srážkovou daní ve výši 15%. Při příjmu do 30.000 Kč ročně jsou ostatní příjmy osvobozené. Jedná-li se o výplatu právnické osobě, ta tento příjem zdaní standardním způsobem, tj. sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 19%.

 • Výplata obmyšlenému z majetku vloženého do svěřenského fondu po smrti.

  Příjem z majetku, který byl do svěřenského fondu vložený pořízením pro případ smrti je pro obmyšleného (jak fyzickou, tak právnickou osobou) osvobozený.

Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí.

Svěřenský fond (resp. svěřenský správce na účet svěřenského fondu) může nemovitost nabýt jejím vyčleněním zakladatelem při založení, resp. formou zvýšení majetku u již existujícího svěřenského fondu. V tomto případě se jedná o bezúplatný převod, který dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá. Svěřenský fond může nemovitost nabýt také úplatně, tedy koupí. Taková transakce již dani z nabytí nemovitých věcí podléhat bude. Daň v tomto případě platí prodávající. K pozbytí nemovitosti může opět dojít úplatně i bezúplatně. Typickým bezúplatným převodem bude převod nemovitosti na obmyšleného. Bezúplatné převody jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozené. Při úplatném převodu (prodeji) bude taková transakce dani z nabytí nemovitých věcí podléhat a ta půjde k tíži svěřenského fondu. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4% výše úplaty. Pokud jde o daň z nemovitých věcí (tj. daň z držby pozemků, staveb a jednotek), je svěřenský fond standardním poplatníkem této daně.

Daň z přidané hodnoty

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu. Bude-li tedy svěřenský fond samostatně vykonávat ekonomickou činnost ve smyslu zákona, bude osobou povinnou k dani.

Pro lepší orientaci v následující tabulce uvádíme typové transakce a jejich zdanění.

VSTUP MAJETKU DO FONDUTYP OBMYŠLENÉHOZDANĚNÍ TRANSAKCEVYSVĚTLENÍ
zisk vytvořený aktivitou SF bez omezení 31% 19% daň ze zisku SF; 15% daň z příjmu obmyšleného
vyčlenění/zvýšení za života právnická osoba 19% 19% daň z příjmu právnické osoby obmyšleného
vyčlenění/zvýšení za života fyzická osoba "bez vztahu" 15% 15% daň z příjmu fyzické osoby obmyšleného
vyčlenění/zvýšení za života fyzická osoba "se vztahem" 0% osvobození výplaty obmyšleného "se vztahem"
vyčlenění/zvýšení po smrti bez omezení 0% osvobození výplaty obmyšleného z majetku vyčleněného po smrtiAutor: Ing. Peter Kováčik - člen investičního výboru Svěřenská správa s.r.o.

Buďte s námi v kontaktu

Zadejte Vaši e-mailovou adresu
a dostávejte nejnovější informace.

Máte otázky
Zavolejte nám!

+420 777 09 09 44

Máte otázky
Pište nám!

office@svsp.cz

Svěřenská správaSvěřenská správa s.r.o. | Bělehradská 10/79 | Praha 2 120 00
office@svsp.cz | +420 777 09 09 44