Kdo je dohlížitel a jaká je jeho role ve svěřenském fondu?

Prapůvodním účelem svěřenských fondů je ochranná funkce, kterou plní i v současnosti. Jedním dechem je třeba dodat, že trust je jen tolik bezpečný, nakolik bezpečným ho zakladatel vytvoří. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrává dohlížitel.

Prapůvodním účelem svěřenských fondů je ochranná funkce, kterou plní i v současnosti.  Jedním dechem je třeba dodat, že trust je jen tolik bezpečný, nakolik bezpečným ho zakladatel vytvoří. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrává dohlížitel.

Na svěřenský fond bychom neměli pohlížet jako na entitu, která je sama o sobě bezpečná. Svěřenský fond je pouze soubor pevně daných a neměnných pravidel, která zosobňují vůli zakladatele. Ale ten, kdo má tuto vůli naplňovat, je svěřenský správce svěřenský správce

Kdo dohlíží na správce?

Právě proto je svěřenský správce nejslabším článkem celého trustu jakožto systému ochrany majetku. V České republice totiž může být (oproti jiným jurisdikcím) až na zákonné výjimky správcem svěřenského fondu jednotlivec. Tedy fyzická osoba zastupující svěřenský fond svým jménem, což s sebou může přinést nejedno úskalí.

V zájmu ochrany majetku i beneficientů proto nastal čas zpochybňovat svěřenského správce jako lidskou bytost, která je ze své podstaty omylná.

Správce svěřenského fondu je mnohdy obdařen naprostou volností ohledně nakládání se svěřeným majetkem. Obavy jsou proto na místě. Přirozeně si pokládáme otázku: Kdo dohlíží na správce, který řídí a kontroluje celý svěřenský fond?

Každý správce majetku, který má za sebou dlouhou profesní historii a vysoký společenský kredit, vám potvrdí, že i přes veškerou snahu a ochranná opatření může jednoho dne selhat – ostatně jako každý člověk. A to z objektivních příčin. Proto je třeba se rizikem potenciálního selhání svěřenského správce zabývat.

Aby bylo toto riziko minimalizováno a ošetřeno, vznikla role Protektora neboli Dohlížitele. Některé jurisdikce do svých zákonů výslovně vložily právní předpisy popisující roli dohlížitele. V českém právu se setkáváme pouze s tím, že právo dohledu nad správcem má zakladatel svěřenského fondu a beneficient.

Toto právo ale mohou postoupit osobě s patřičnou kompetencí – tedy dohlížiteli.

Dohlížitel pozoruje a kontroluje

Dohlížitel je pozorovatelem a kontrolorem v jedné osobě. Může se jím stát nejen fyzická, ale i právnická osoba – v takovém případě jde o institucionálního dohlížitele. Ten může zvýšit úroveň poskytovaných služeb i bezpečnost, stabilizovat procesy a propracovat postupy.

Obvykle je role dohlížitele přímo zakotvena ve statutu svěřenského fondu. Tím je zajištěno, že odpovědnosti a pravomoci, které jsou této roli přiznány, jsou právně závazné pro všechny nastupující správce i beneficienty.

Dohlížitel může mít na starosti kontrolu celého fondu a činnosti správce nebo může být najat pouze na úzce vymezenou část a činnosti, které souvisí s jeho profesní specializací.

Mezi nejčastější povinnosti dohlížitele patří:
 

Je důležité vědět, že dohlížitel nemá pravomoc rozhodovat za správce a nemůže jej ani v jeho činnosti nijak zastupovat nebo ovlivňovat. Pokud by k tomu docházelo, jednalo by se o „stínového“ správce, což česká právní úprava svěřenského fondu nepřipouští.

Dohlížitel není správce, což znamená, že není (tak jako správce) povinen jednat v nejlepším zájmu beneficienta a může se více soustředit na audit plnění povinností správce vůči samotnému fondu.

Často se stává, že v roli dohlížitele působí osoba blízká rodině zakladatele svěřenského fondu, která je obeznámená s životní situací beneficientů a vystupuje spíše v roli mediátora.

Beneficienti rostou, vstupují do manželství, stárnou a spolu s tím se vyvíjejí i jejich názory a potřeby. To samo o sobě může vést k rozdílným názorům na distribuci majetku a ke vzniku sporů mezi beneficientem a správcem. V takovém případě může být dohlížitel vyzván, aby vzniklou situaci přezkoumal a rozhodl, zda dojde k distribuci, nebo bude pozastavena.

Zachovat princip nadřazenosti

Když se rozhodnete do svého svěřenského fondu integrovat roli dohlížitele, což je více než vhodné, je nutné zachovat princip nadřazenosti ve vztahu ke správci i beneficientům. Zároveň je třeba definovat přesnou úlohu dohlížitele, pro níž by měl mít i patřičnou kvalifikaci. 

Jedním ze způsobů, jak minimalizovat nebo úplně eliminovat riziko selhání správce, je vytvořit ve fondu za účasti dohlížitele systém vzájemné odpovědnosti a nastavit princip schvalování určitého typu, výše transakce nebo zákazu zcizení nemovitého majetku.

Pouze tak bude dohlížitel bezezbytku plnit svou roli, jejímž hlavním scénářem je snížení rizika selhání správce.
 

Přemýšlíte nad nastavením principů výkonu funkce dohlížitele? Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.
 

Autor: Pavel Kolář - Chief Sales and Marketing Officer | Svěřenská správa
 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter