LogoPublikujeme

Jakou roli hraje výbor ve svěřenském fondu? A kdy ho ustanovit?

7 min.26. 9. 2018

Nejvyšším posláním každého správce svěřenského fondu je jednat v nejlepším zájmu beneficientů. To vyplývá z kodexu etického chování i z podstaty správcovy role. Přestože bude správce plnit svoji funkci s náležitou odbornou péčí a moudře, mohou v průběhu života beneficientů i svěřenského fondu nastat situace, které si vyžádají radu, odborný názor nebo nestranný úsudek.

Pokud zakladatel při strukturování svěřenského fondu myslel na to, že taková situace může nastat, existuje orgán – rada, výbor nebo komise – na nějž se může správce obrátit. Výbor, který je ustanovený z vůle zakladatele svěřenského fondu, může plnit různé funkce s ohledem na to, čeho chce zakladatel prostřednictvím výboru dosáhnout.

Než si popíšeme základní koncepci a smysl výboru, je nutné říci, že tento orgán nemá oporu v zákoně, jako například zakladatel, beneficient, správce nebo dohlížitel. I přesto může v životě beneficientů nebo svěřenského fondu sehrát významnou roli a jeho vytvoření v některých fondech má své opodstatnění.

Když je výbor ustanovený, ale nebyly mu postoupeny některé kompetence dohlížitele, má pouze poradní mandát, a to vůči správci svěřenského fondu. Znamená to, že výbor pouze radí a nenese žádnou zodpovědnost za rozhodování, protože konečné rozhodnutí je vždy na správci svěřenského fondu.

Členové výboru podle kompetence

Výbor může mít jednoho i více členů, kteří jsou jmenování zakladatelem fondu. S ohledem na typ výboru (rodinný, kontrolní, rozhodčí, investiční) se v praxi setkáváme s tím, že členové jsou voleni zejména na základě své profesní znalosti, jedinečné dovednosti nebo povahového rysu

  • V případě rozhodčího výboru se může jednat o prarodiče (takzvanou radu starších), kteří plní mediační funkci a pomáhají při řešení některých patových situací při distribuci majetku beneficientům (jejich vnoučatům).

  • U rodinného výboru se můžeme setkat s tím, že jeho členy jsou beneficienti, kteří mají na starosti výběr, návrhy výše a způsobu rozdělení podpory dobročinných projektů.

  • Kontrolní výbor může být sestaven z podnikatelů, s nimiž zakladatel fondu v průběhu života podnikal, má v nich důvěru a věří, že mohou správci poskytnout cenné rady nebo doporučení.

  • Předpokládáme, že u investičního výboru nemusí být členové vybaveni znalostmi, které se týkají praktické stránky fungování svěřenského fondu, ale bude se jednat o portfolio nebo asset manažery, kteří správci sestaví investiční portfolio nebo mu poradí, jaké investiční instrumenty nakupovat. Skutečný nákup nebo pokyn už uskuteční správce sám.

Kdo je vhodný kandidát na člena výboru?

Zakládáte svěřenský fond a uvažujete o zřízení výboru? Připravte se, že podstoupíte stejně náročný mentální proces jako při výběru vhodného svěřenského správce. Mnohdy se totiž skutečně jedná o rádce, tedy osobu, která bude mít rozhodující vliv na fungování svěřenského fondu.

Pokud pomineme oborovou specializaci členů, která je důvodem pro zvolení do výboru, všechny vhodné kandidáty na členy výboru spojují totožné znaky.

Které to jsou?

  • Vhodný kandidát si přináší moudrost, kterou nabyl v průběhu života. Ta mu dává nadhled a rozumný úsudek, což mu umožňuje klást otázky, které prohlubují dialog zúčastněných a jejichž zodpovězení posouvá celou diskuzi.
  • Druhou charakteristikou je schopnost odložit svoje vlastní názory, hodnoty, předsudky a vnímavě naslouchat protistraně.
  • Třetím znakem je empatie, tedy schopnost vcítění se do situace druhé osoby. Umění porozumět emocím a motivům beneficientů totiž hraje při rozhodování významnou roli.

Protože členům výboru z podstaty jejich funkce neplynou žádné odpovědnosti, které má ze zákona například správce svěřenského fondu, zakladatel může členy vybírat i z okruhu své rodiny nebo přátel, aniž by je vystavoval rizikům.

Když správce ignoruje výbor

Zakladatel by měl ve struktuře svěřenského fondu zohlednit i scénář, v němž správce fondu ignoruje nebo odmítá doporučení výboru.

Vzhledem k tomu, že výbor má výhradně poradní funkci, tak nemá jakoukoliv pravomoc svůj názor prosadit. Pokud ale zakladatel věří, že doporučení výboru odráží skutečnou potřebu beneficientů a chce ošetřit tento druh situací, má možnost povýšit poradní funkci výboru na úroveň Protektora, jenž má právo dohledu.

V takovém případě může výbor zastávat dlouhodobě pouze poradní funkci, ale v případě rozdílného názoru na elementární otázky může aktivovat svou roli Dohlížitele, který má oporu v zákoně. A pokud mu zakladatel vymezí patřičnou pravomoc, tak může dokonce odvolat správce z funkce a jmenovat nového.

Uvažujete o zřízení výboru a potřebujete poradit s jeho nastavením?  Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Autor: Pavel Kolář - Chief Sales and Marketing Officer | Svěřenská správa
Buďte s námi v kontaktu

Zadejte Vaši e-mailovou adresu
a dostávejte nejnovější informace.

Máte otázky
Zavolejte nám!

+420 777 09 09 44

Máte otázky
Pište nám!

office@svsp.cz

Svěřenská správaSvěřenská správa s.r.o. | Bělehradská 10/79 | Praha 2 120 00
office@svsp.cz | +420 777 09 09 44